Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Klanten

ARTIKEL I. DEFINITIES

1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, die van toepassing zijn op de Klant die gebruik gaat maken van de diensten van Cab Buddy

2 Bezoeker: natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Cab Buddy-site bezoekt of de Cab Buddy App download.

3 Reserveringen: het reserveren van één of meerdere rittenn via de Cab Buddy, waarbij Cab Buddy deze aan een aaangesloten taxibedrijf doorstuurt en als tussenschakel opereert bij de betaling van de geplaatste reserveringen.

4 Chauffeur: De persoon die de gereserveerde rit uitvoert.

5 Klant: Bezoeker die één of meerdere ritten reserveert via Cab Buddy en daardoor automatisch een overeenkomst sluit met de desbtereffende taxibedrijf.

Overeenkomst: de overeenkomst die tussen de debetreffende taxibedrijf en klant tot stand komt door een reservering van één of meerdere ritten bij de taxibedrijf op Cab Buddy.

7 Ritten: taxivervoer gereserveerd volgens de voorwaarden van Cab Buddy en uitgevoerd volgens de voorwaarden van de desbetreffende taxibedrijf.

Cab Buddy: Cab Buddy taxivergelijkingswebsite  www.cabbuddy.nl en de Cab Buddy App.

9 Taxibedrijf: partner die via de platform van Cab Buddy ritten kan aan te bieden die de klant kan reserveren.

10 Service actie: Het doel van Cab Buddy is klanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Een service actie past Cab Buddy toe naar aanleding van een klacht of probleem. Is het geschil ontstaan tussen de taxibedrijf en een klant die via onze webiste heeft gereserveerd, dan zullen wij bemiddelen tussen deze twee partijen.

12 Voertuigcategorie: Een Voertuigcategorie is een categorie waar een klant kan kiezen uit verschillende type taxi's. Deze categorieën zijn met zorg samengesteld, zodat het de klant in kwestie visueel een idee kan geven; welke taxi aansluit op de behoefte van de klant.

13 Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

14. Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

ARTIKEL II TOEPASSELIJKHEID

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de taxivergelijkingswebsite www.cabbuddy.nl en op het reserveren van ritten via Cab Buddy App door klanten.

2 De Klant accepteert de algemene voorwaarden zodra de klant een reservering plaatst via de website dan wel de mobiele applicatie van Cab Buddy en daardoor een overeenkomst aangaat met het desbetreffende taxibedrijf die de gereserveerde rit(ten) uitvoert.

3 Deze Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde van toepassing, tenzij afwijking hiervan na nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Cab Buddy aan de klant is bevestigd.

4 Alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden, gelden evenzeer ten aanzien van de door Cab Buddy inschakelde tussenpersonen en/of andere derden waaronder uitdrukkelijk begrepen de Vervoerders.

5 Cab Buddy behoudt het recht om deze Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigen. De gewijzigde versie zal op de Cab Buddy-sites worden gepubliceerd en is van toepassing op de door Klant geplaatste Boeking. Bij een eventuele grootschalige wijziging van deze Algemene Voorwaarden als gevolg van bijvoorbeeld wetgeving dan wel rechtspraak, kan Can Buddy de klant middels een korte samenvatting van de belangrijkste wijzigingen op de hoogte brengen met een verwijzing naar de gewijzigde Algemene Voorwaarden . ..

6 Cab Buddy is (en wordt) geen partij bij de Overeenkomst die tussen Klant en Vervoerder tot stand komt. Cab Buddy vervult uitsluitend een faciliterende rol als aanbieder van het platform van de Cab Buddy-sites dan wel de mobiele applicatie(s) en faciliteert tevens in het betalingsproces tussen Vervoerder en Klant. Klant erkent dat de Overeenkomst tot stand komt, zodra de Klant de rit(ten) boekt op één van de Cab Buddy-sites en hiervan een bevestiging per e–mail van Cab Buddy ontvangt.

7 Bij het sluiten van een overeenkomst voor het boeken van een of meerdere ritten via de website dan wel de mobiele applicatie van Cab Buddy bij de Vervoerder, kunnen aanvullende Algemene Voorwaarden van Vervoerder van toepassing  zijn. Deze aanvullende Algemene Voorwaarden van de Vervoerder kunnen dan integraal uitmaken van de door de Klant aangegane overeenkomst, tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt vermeld en door Cab Buddy schriftelijk is bevestigd aan de Klant.

ARTIKEL III VEREISTEN KLANT

1 Klant dient aan de volgende vereisten te voldoen om gebruik te kunnen maken van Cab Buddy:
a Klant is tenminste 16 jaar oud;
b Klant heeft een geldig e-mailadres en is daarmee bereikbaar;
c Klant heeft een mobiele telefoon en is daarmee bereikbaar;

d Klant kan zich tijdens dan wel na het plaatsen van de boeking op de voorgeschreven wijze identificeren.

Indien Klant er voor kiest om een Cab Buddy-account aan te maken, is het de verantwoordelijkheid van Klant om zorgvuldig om te gaan met het wachtwoord en de inloggegevens. Klant mag derden hiervan geen gebruik laten maken. Klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van zijn gegevens, almede voor de juistheid van het plaatsen van een Boeking en de betaling van de geboekte ritten.

3 Cab Buddy is te allen tijde en om welke reden dan ook gerechtigd om (delen van) Boekingen van Klant niet te verwerken of daar nadere voorwaarden aan te verbinden. Indien Cab Buddy hiertoe besluit, zal Cab Buddy Klant hierover direct per e-mail informeren, tenzij dit voorafgaand aan de boeking aan de Klant wordt bekendgemaakt.

4 Cab Buddy kan overgaan tot het blokkeren van het gebruikmaken van de diensten van Cab Buddy door de Klant, indien daar zwaarwegende gronden voor zijn. Het handelen of nalaten in strijd met enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden, vormt een beëindigingsgrond. Het beledigend, bedreigend of lasterlijk uitlaten op de Cab Buddy-sites of bij Vervoerder door Klant kan Cab Buddy ook doen besluiten om Klant uit te sluiten van de diensten van Cab Buddy.

ARTIKEL IV BOEKING EN UITVOERING RIT

1 Boekingen, wijzigingen en annuleringen kunnen kosteloos worden gemaakt tot maximaal 1 uur voor aanvang van de Rit via de klantenservice dan wel de website van Cab Buddy. Eventueel betaalde bedragen worden volledig gerestitueerd.

2 Bij annuleringen binnen 1 uur voor aanvang van de Rit en bij no show is geen restitutie mogelijk. Van no show is sprake wanneer de Klant niet wordt aangetroffen door de Chauffeur op het geboekte tijdstip en op de geboekte plaats en geen telefonisch contact heeft gelegd met Vervoerder of Chauffeur om een eventuele vertraging of andere verstoring, waarop Chauffeur redelijkerwijs kan reageren, door te geven. De Chauffeur heeft de verplichting minimaal 5 minuten te wachten vanaf het geboekte tijdstip, op de geboekte plaats en dient pogingen te ondernemen contact op te nemen met de Klant op het door de Klant opgegeven telefoonnummer, alvorens er sprake is van een no show.

3 Bij vervoer vanaf een luchthaven geldt een afwijkende no show - regeling. Mits de Klant een juist en geldig vluchtnummer heeft opgegeven bij Boeking is de Chauffeur verplicht maximaal tot één (1) uur na landing van de vlucht van de Klant, volgens de informatie van de luchthaven, te blijven wachten. Van de klant wordt verwacht, dat hij de Vervoerder of Chauffeur, via het telefoonnummer dat op zijn bevestigingsmail staat, op de hoogte houdt van vertragingen op de luchthaven (bijvoorbeeld bij douane of bagageband).

4 De Klant is zelf verantwoordelijk voor het Boeken van de juiste Voertuigcategorie passend bij het aantal personen en bagage dat moet worden vervoerd.

5 Het meenemen van dieren is beperkt tot geleidehonden en hulphonden, dieren in een kooi, zoals kat, konijn, cavia, vogel, etc., en kleine dieren op schoot. Deze moeten bij Boeking worden opgegeven. Het vervoeren van alle andere soorten dieren is uitdrukkelijk niet toegestaan.

6 Indien onder de passagiers zich kinderen bevinden die volgens de wetgeving verplicht zijn te worden vervoerd met speciale kinderzitjes, is de Klant verplicht dit op te geven tijdens het Boeken van de Rit(ten). De Chauffeur is nadrukkelijk verplicht de rit weigeren, indien de begeleider van het Kind niet de juiste kinderzitjes in het voertuig heeft.

7 De Klant wordt door de Chauffeur opgehaald bij de voordeur van het straatadres van de Boeking. Indien het adres een flatgebouw betreft is, geldt de hoofdtoegang aan straat als ophaalpunt. Op luchthavens is het “meetingpoint”, zoals dit bij de meeste luchthavens is aangegeven als ophaalpunt.

8 De Klant gaat met het plaatsen van de Boeking akkoord met deze Algemene Voorwaarden, alsmede de Algemene Voorwaarden van Vervoerder die de Rit gaat uitvoeren.

9 De Boeking zal door Vervoerder verder worden verwerkt conform het bepaalde in de Algemene Voorwaarden van Vervoerder. Het is Klant niet toegestaan om de Boeking op een andere manier met Vervoerder af te wikkelen dan als vastgelegd in deze Algemene Voorwaarden of in de algemene voorwaarden van Vervoerder.

10 Indien Vervoerder één of meer Ritten - toch - niet kan uitvoeren, zal Vervoerder hierover Cab Buddy informeren en spant Cab Buddy zich in voor een alternatief voor de Klant en zal zij deze per e-mail informeren.

ARTIKEL V VERPLICHTINGEN CAB BUDDY

1 Cab Buddy zal zich tot het uiterste inspannen voor het goed functioneren van Cab Buddy App en de Cab Buddy-websites, maar kan geen garantie geven dat deze te allen tijde volledig en ononderbroken zullen functioneren. Cab Buddy zal zich te allen tijde maximaal inspannen om eventuele (internet) storingen of andere problemen met de functionaliteit en bereikbaarheid zo spoedig mogelijk op te lossen.

2 Cab Buddy draagt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid met betrekking tot de gegevens van de Vervoerders die zijn opgenomen op haar website(s). Cab Buddy doet zijn uiterste best om de gegevens met betrekking tot de Vervoerders volledig, juist en up-to-date te houden, maar kan hieromtrent geen garanties afgeven. De Vervoerders zijn afzonderlijk verantwoordelijk voor de juistheid van de door henzelf aangeleverde gegevens ten behoeve van de diensten van Cab Buddy.

3 De Klant kan Cab Buddy informeren, vragen stellen, klachten indien over de afhandeling van de Boeking, de service van Vervoerder. Cab Buddy kan een Service-actie initiëren, waarbij Cab Buddy een bemiddelende rol kan spelen bij een (mogelijk) dispuut of een klacht.

Cab Buddy is tevens verantwoordelijk voor het verwerken van de betaling van Klant met betrekking tot de door Klant geplaatste Boeking. Cab Buddy draagt het debiteurenrisico bij non-betaling door Klant en is gerechtigd tot het initiëren van incasso-maatregelen.

5 Cab Buddy kan Service-acties verrichten. Cab Buddy zal hiertoe overgaan op verzoek van Klant, Vervoerder, of naar eigen beoordeling. Indien een Service-actie is gebaseerd op een klacht van Klant, zal Cab Buddy proberen deze klacht binnen een redelijke tijd te behandelen.

ARTIKEL VI BETALING

De betaling van de bestelde Ritten (die zijn vervat in één Boeking door Klant) geschiedt vooraf door Klant aan Cab Buddy.

2 De Klant is niet van zijn betalingsverplichting gekweten jegens Cab Buddy, indien Klant overgaat tot het rechtstreeks betalen aan Vervoerder voor de desbetreffende Ritten.

3 De Vervoerders van Cab Buddy hebben Cab Buddy gerechtigd om zelf de incassorechten voorvloeiende uit de Overeenkomst tussen Vervoerder en Klant uit te oefenen.

4 De Klant is van rechtswege in verzuim vanaf de dag dat betaling van de Boeking had moeten plaatsvinden. Hiervan kan sprake zijn in geval van creditcardbetaling. Cab Buddy heeft alsdan een vordering op Klant en Cab Buddy kan vanaf die dag vertragingsrente in rekening brengen, alsmede incassomaatregelen nemen. Cab Buddy kan incassokosten in rekening brengen bij Klant.

5 Tol– en Veergelden, alsmede kosten voor extra gereden kilometers door het wijzigen van de route door de Klant nadat deze is ingestapt bij Chauffeur dienen direct aan Chauffeur te worden voldaan.

ARTIKEL VII GEBRUIK GEGEVENS

1 Cab Buddy zal zorgvuldig omgaan met de (persoons)gegevens die Cab Buddy verkrijgt uit hoofde van deze dienstverlening. Cab Buddy committeert zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en de Europese Verordening Gegevensbescherming en aanverwante regelgeving. Cab Buddy treft technische en organisatorische maatregelen teneinde de beschikbare persoonsgegevens te verwerken en misbruik ervan door derden te voorkomen. Deze verplichting van Cab Buddy heeft enkel betrekking op de verwerking van persoonsgegevens die in het bezit van Cab Buddy zijn en Cab Buddy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verwerking van persoonsgegevens door derde partijen.  Lees hier meer over het Privacy-beleid op www.cabbuddy.nl/privacyverklaringyverklaring

2 De Klant stemt ermee in dat Cab Buddy deze contactgegevens en ritgegevens aan Vervoerder zal doorsturen, zodat de Overeenkomst gerealiseerd en verder afgehandeld kan worden. Cab Buddy kan deze persoonsgegevens daarnaast verwerken voor reclame- en marketing doeleinden, alsmede het gerechtvaardigd belang van Cab Buddy in en buiten rechte te verdedigen.

3 Alle (intellectuele) eigendomsrechten, waaronder in ieder geval de auteursrechten, met betrekking tot de winkelbeoordelingen en eventuele andere content op de Cab Buddy-sites, berusten uitsluitend bij Cab Buddy en/of haar licentiegever(s).

ARTIKEL VIII OVERIGE BEPALINGEN

1 Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverbindend worden verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd tussen partijen van kracht.

2 Cab Buddy is te allen tijde gerechtigd om de inrichting van de Cab Buddy-sites, zonder nadere bekendmaking, te wijzigen. Dit kunnen wijzigingen betreffen die toezien op technische of procedurele aanpassingen, maar ook op het verwijderen van sommige Vervoerders en Ritten van het Cab Buddy-netwerk.

3 Cab Buddy is gerechtigd om derden in te schakelen bij de uitvoering van de diensten zoals omschreven in deze Algemene Voorwaarden.

4 Cab Buddy is te allen tijde gerechtigd haar rechten en verplichtingen onder deze Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, over te dragen aan een groepsvennootschap.

Artikel IX TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

1.  Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Cab Buddy.

3. Eventuele wijzigingen welke door de klant worden gesteld, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.